Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Zoals de eerste volgelingen

Wat wij geloven

HomeComing Church

Wat wij geloven

In Homecoming Church Delft komen wij samen zoals de eerste volgelingen van Jezus samenkwamen. In Handelingen 2 staat beschreven dat zij in de huizen samenkwamen en het brood samen braken.

We komen samen zoals de eerste volgelingen van Jezus, we breken brood, delen de wijn en hebben maaltijd met elkaar. Dat is kerk! Na de maaltijd is er ruimte voor studie of delen we wat de Heilige Geest ons heeft laten zien de afgelopen week.

Het samen brood breken en eten is niet zomaar iets. In Openbaring 3:20 herinnert Jezus ons eraan dat Hij aan de deur staat en klopt. Hij vertelt ons dat Hij maaltijd met ons zal houden wanneer we Hem uitnodigen. Dat is wat je zult ervaren als je aan tafel komt. Jezus is er!

Het verbond

Brood en wijn

Vlak voor Jezus stierf zei Hij dat Hij vurig verlangde om het Pesach maal te eten met zijn discipelen (Lukas 22:15).

Vers 19: En Hij nam het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

Jezus stelde als het ware het avondmaal in met Pasen. Hij wilde dat wij dit tot Zijn gedachtenis doen. Maar het is niet alleen een gedachtenis. Door het nuttigen van het brood en de wijn nemen wij deel aan dit verbond. In Handelingen 20:7 lezen wij dat de eerste christenen op de eerste dag van de week samenkwamen om het brood te breken. Zij hielden het avondmaal om tot Gods troon te treden. 

Nieuwe verbond

Dat Jezus het nieuwe verbond instelde met Pesach (Pasen) is niet bij toeval. Op Pesach herinneren de Israëlieten dat zij bevrijd werden uit Egypte.

In Exodus 24 lezen we dat God een verbond sloot met Israël. Met bloed werd dit verbond gesloten (vers 8). Hier zien wij ook dat God een maaltijd had met Mozes, Aäron, Nadab, Abihu en 70 leiders op de berg Sinaï. Met dit verbond kwamen wetten en leefregels waar de Israëlieten zich aan moesten houden. Na het verbond kwam God bij de mensen wonen (Exodus 25:8).

Maar het houden van de wetten en leefregels was niet eenvoudig. God sloot een nieuw verbond met het bloed van Jezus (1 Korintiërs 11:24)  “Deze beker is het nieuwe verbond met God dat met Mijn bloed wordt gesloten”.  (Lukas 22:19)

Het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften van het oude verbond. 

Het nieuwe verbond is anders. Hebreeën 8 legt dit uit. God zal Zijn wet in het binnenste van de mensen schrijven: in ons verstand en in ons hart (Jeremia 31:33).

 

Het nieuwe verbond wordt ook wel het genadeverbond genoemd.

Niet door werken, maar puur alleen door Gods genade. Door het offer van Jezus mogen wij vergeving ontvangen en tot Gods troon treden. In Romeinen 5:5 staat dat God Zijn liefde in ons hart heeft uitgestort.  Door dit nieuwe verbond woont Zijn liefde in ons en leven wij met de vervulling van deze gehele wet: God liefhebben en onze naaste als onszelf. 

Homecoming church is familie

In het begin, in de hof van Eden, was er geen tempel, synagoge of kerk. Wel was er een familie. Dit was het originele centrum voor sociale en geestelijke groei. Hier vond aanbidding plaats. Zelfs nadat Adam en Eva hadden gezondigd, werd er nog geen fysieke tempel gebouwd. Wel werd er ‘gewandeld’ met God. De familie was de basis.

Onder Mozes werd de tabernakel gebouwd en David begon met de bouw van de tempel. Salomo maakte de bouw van dit vaste gebouw af.

Bij de Babylonische bezetting werd de tempel verwoest en ging de Israëlieten in ballingschap.  Hier leerden zij God weer te aanbidden in de setting van hun huizen. Ook werd hier de synagoge geboren.  Dit was geen gebouw, maar de naam van de gemeenschap.  De diverse families die samen kwamen voor ontmoeting, studie en gebed.

Nadat Israël terugkeerde naar hun land en in Jeruzalem de tempel werd herbouwd, bleven de families elkaar opzoeken – de synagoge bleef bestaan.  De eerste christenen werden uit de synagogen geweerd en met elkaar maakten zij hun eigen synagoge, wat later de kerk werd genoemd.  

Toen in 70 na Christus de tempel definitief werd verwoest, gaven de leiders aan dat iedere gezin gezien moest worden als een mini-tempel. Een heiligdom apart gezet voor God.  Het samenkomen in een gemeenschap is het vieren wat God heeft gedaan in ieder gezin dat samenkomt.

Jij bent Gods tempel

Door dit nieuwe verbond is de tempel, zoals die er nog stond in de tijd dat Jezus hier op aarde liep overbodig geworden. Priesters en offeranden om tot God te naderen zijn overbodig geworden.

Toen Jezus aan het kruis voor ons stierf, scheurde het voorhangsel (Mattheüs 27:50-51) tot het Heilige der Heilige.  God was daar niet meer. Door het offer van Jezus kan de Heilige Geest tot ons komen en in ons hart wonen.

Wij hebben de toegang gekregen om direct tot God te naderen. (Hebreeën 10:19-20)

Naast dat het gezin als mini-tempel wordt gezien, zijn wij zelf die tempel geworden. (1 Korinthiërs 3:16)  Hier woont God. Hierdoor kan Zijn wet in ons binnenste wonen en hebben wij deze nieuwe verbondsrelatie met Hem.

De kerk is dus niet de vervanging van de tempel, maar een gemeenschap van gezinnen en individuen die samenkomen voor ontmoeting – studie, gebed en aanbidding.

 

Samenkomen aan een tafel

Back to the Basics

De eerste christenen kwamen dagelijks bij elkaar en braken het brood en deelden de wijn.  (Handelingen 2:46). Door theologen wordt dit een ‘table fellowship’ genoemd, oftewel een tafelkerk. 

Gelijkwaardigheid

Zelf zien wij dat aan tafel iedereen gelijkwaardig is.  Je neemt plaats op dezelfde hoogte en kunt elkaar recht in de ogen kijken en deelt met elkaar, net zoals thuis in het gezin. 

Discipelschap

Aan tafel is er een natuurlijke vorm van discipelschap. Je leert de tafelgenoten kennen en op een natuurlijke manier veranderen levens. 

Ieder mag deel nemen

Wij geven ruimte voor inbreng naar voorbeeld uit 1 Corinthiërs 14:26, ten opbouw van een ieder. Daar lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.”

Wij geloven dat op deze manier samenkomen kerk zijn is

De synagogen waren gebaseerd op de volgende drie elementen die we ook terug zien in deze vorm van kerk zijn:

Beth Knesset – huis van gemeenschap

Deze kerk is een thuis waar iedereen welkom is en er mag zijn.

Beth Midrash – huis van onderwijs

In deze kerk wordt onderwijs gegeven er is een tijd van studie rondom Gods woord.  Samen ontdekken we meer over Gods woord en  Zijn koninkrijk.

Beth Tefillah – huis van gebed

Samen zoeken we God in gebed. 

Meer over het team van Homecoming Church Delft